Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii - nauka

Główne kierunki badawcze
 
Kierunki zainteresowań naukowych pracowników Kliniki obejmują wiele zagadnień związanych z patofizjologią, diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. W ostatnich latach zajmowano się między innymi oceną czynników odpowiedzialnych za postępujące i nieodwracalne upośledzenie czynności płuc obserwowane w astmie oskrzelowej i chorobie obturacyjnej płuc. Badano zaawansowanie włóknienia podnabłonkowego i ekspresję TGF-beta w drogach oddechowych w zależności od czasu trwania astmy i jej leczenia. Prowadzono badania dotyczące regulacji ekspresji receptorów histaminowych na komórkach mięśni gładkich, zastosowania heparyny w nebulizacji jako środka mogącego przeciwdziałać procesom proliferacyjnym w oskrzelach.
 
Ze względu na szczególną rolę eozynofila w procesie podtrzymywania procesu zapalenia alergicznego podjęto się określenia przeciweozynofilowego działania IL-12, a obecnie są prowadzone badania także innych czynników wpływających na aktywność eozynofila w słabo dotychczas poznanej pokrzywce autoimmunologicznej i kaszlu idiopatycznym.
 
W obszarze działań badawczych znajdują się także problemy regulacji odpowiedzi immunologicznej, mechanizmów działania immunoterapii swoistej i powstawania tolerancji alergenowej. Określane jest miejsce zastosowania najnowocześniejszych szczepionek na bazie alergenów rekombinowanych zarówno w diagnostyce, jak i terapii chorób alergicznych.
Bardzo ważnym realizowanym zagadnieniem jest monitorowanie i sposoby oceny skuteczności swoistej immunoterapii jadem owadów żądlących na podstawie nowoczesnych metod laboratoryjnych.
 
Inne szeroko zakrojone badania dotyczą diagnostyki in vivo i in vitro alergii na leki i oceny określenia czułości i swoistości tych metod. Badania są prowadzone w kooperacji z ośrodkami zagranicznymi w ramach międzynarodowych projektów European Network for Drug Allergy i European BAT Core Group.

W kręgu zainteresowań badaczy pozostaje także choroba obturacyjna płuc i zespół jej współistnienia z astmą oskrzelową. Zagadnieniem, nie mającym jak dotychczas wielu opracowań, a będącym przedmiotem badań klinicznych, jest astma u kobiet ciężarnych, a także astma wieku podeszłego.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter problemów, z którymi styka się współczesna alergologia, na szczególną uwagę zwracają realizowane badania dotyczące zagadnień tolerancji kardioselektywnych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne na tle polimorfizmów receptora beta2-adrenergicznego.