Nauka

Działalność naukowa Kliniki Neurochirurgii
 

  1. Badania nad zastosowaniem komórek gleju węchowego w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi. (koordynator: dr n. med. Paweł Tabakow).

Badanie prowadzone jest od 2002 roku we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a od 2010 roku również z Neurorepair Unit Institute of Neurology UCL w Londynie. Dotyczy unikatowej populacji komórek znajdujących się w węchowym obszarze błony śluzowej nosa oraz w opuszkach węchowych, mającej zdolność do stymulacji regeneracji aksonów w ośrodkowym układzie nerwowym. W okresie 2002–2008 zespół opracował własną metodę pobierania, izolacji i hodowli ludzkich komórek gleju węchowego z różnych źródeł, co było podstawę otrzymanie w 2012 roku patentu krajowego. W okresie 2008–2012 przeprowadzono 4 pionierskie operacje transplantacji autogenicznych komórek gleju węchowego do całkowicie uszkodzonego rdzenia kręgowego pacjentów w ramach badania klinicznego I fazy. Badanie to jest kontynuowane. Obecnie są prowadzone pracę nad możliwością optymalizacji technik pobierania opuszek węchowych, technik hodowli i namnażania glejowych komórek oraz sposobów „pomostowania” pourazowych ubytków w rdzeniu kręgowym.
 

  1. Ocena mechanizmu pourazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego oraz prognozowania wyników ich leczenia na podstawie metody elementów skończonych (koordynator: dr Marcin Czyż).

Badanie prowadzone jest od 2006 roku we współpracy z Zakładem Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładem Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Istotą projektu jest wykorzystanie komputerowego narzędzia inżynieryjnego, jakim jest metoda elementów skończonych do symulacji i analizy urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.
W latach 2006–2010 opracowano i poddano walidacji eksperymentalnej i klinicznej trójwymiarowy model odcinka szyjnego rdzenia kręgowego. Obecnie zespół skupia się na powiązaniu wyników analiz wytrzymałościowych z wynikami obrazowania włókien istoty białej rdzenia kręgowego na podstawie o DTI oraz na zaawansowanych analizach wytrzymałościowych z wykorzystaniem metod eksperymentalnych.
 

  1. Badania nad przydatnością wybranych biomateriałów do oceny regeneracji włókien nerwowych nerwów obwodowych i rdzenia kręgowego (koordynator: dr Dariusz Szarek).

Projekt jest realizowany we współpracy z Zakładem Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Zakładem Mikroskopii Elektronowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zakłada możliwość klinicznej, histologicznej i ultrastrukturalnej oceny zjawiska regeneracji przeciętego nerwu kulszowego szczura oraz rdzenia kręgowego jaszczurki na modelu jego przecięcia w odcinku ogonowym, z zastosowaniem wybranych biomateriałowych implantów. Posiadanie biozgodnego implantu podtrzymującego regenerację rdzenia kręgowego pozwoli zespołowi na połączenie metody rekonstrukcji uszkodzeń rdzenia kręgowego opartych na wszczepianiu implantów z metodami stymulacji regeneracji włókien rdzenia kręgowego poprzez dordzeniową transplantację komórek o właściwościach neurotroficznych, np. glejowych komórek węchowych.
 

  1. Badania zmienności ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych leczonych z powodu wodogłowia z wykorzystaniem różnych typów zastawek (koordynator: dr Artur Weiser).

 
Założenie prowadzonego badania polega na analizie parametrów ciśnieniowo-objętościowych płynu mózgowo-rdzeniowego oraz hemodynamiki mózgowej, charakteryzujących wodogłowie u danego pacjenta, pod kątem doboru właściwego układu zastawkowego oraz opracowaniu algorytmu kwalifikacji chorych z wodogłowiem do operacji z wykorzystaniem poszczególnych typów zastawek i urządzeń antysyfonowych;